موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

محاسبه مهریه

ماشین حساب برای محاسبه مهریه

نحوه محاسبه مهریه

به شرح ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیر می‌باشد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه پنج میلیون ریال در سال 1374 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در سال 1395 تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه (پنج میلیون ریال) × عدد شاخص در سال 1394 ÷ عدد شاخص در سال 1374 = ارزش مهریه در  سال 1395

اعداد سالانه شاخص و نرخ تورم از سال 1315

سال عدد شاخص نرخ تورم
1315 0.004 -
1316 0.004 0
1317 0.004 0
1318 0.004 0
1319 0.004 0
1320 0.008 100
1321 0.012 50
1322 0.028 133.3
1323 0.028 0
1324 0.024 -14.3
1325 0.02 -16.7
1326 0.024 20
1327 0.024 0
1328 0.028 16.7
1329 0.02 -28.6
1330 0.024 20
1331 0.024 0
1332 0.028 16.7
1333 0.032 14.3
1334 0.032 0
1335 0.036 12.5
1336 0.036 0
1337 0.036 0
1338 0.044 22.2
1339 0.048 9.1
1340 0.048 0
1341 0.048 0
1342 0.048 0
1343 0.052 8.3
1344 0.052 0
1345 0.052 0
1346 0.052 0
1347 0.052 0
1348 0.052 0
1349 0.056 7.7
1350 0.056 0
1351 0.06 7.1
1352 0.069 15
1353 0.077 11.6
1354 0.085 10.4
1355 0.101 18.8
1356 0.125 23.8
1357 0.137 9.6
1358 0.153 11.7
1359 0.19 24.2
1360 0.234 23.2
1361 0.278 18.8
1362 0.319 14.7
1363 0.355 11.3
1364 0.379 6.8
1365 0.468 23.5
1366 0.597 27.6
1367 0.77 29
1368 0.903 17.3
1369 0.984 9
1370 1.189 20.8
1371 1.48 24.5
1372 1.814 22.6
1373 2.456 35.4
1374 3.665 49.2
1375 4.52 23.3
1376 5.298 17.2
1377 6.258 18.1
1378 7.516 20.1
1379 8.463 12.6
1380 9.427 11.4
1381 10.915 15.8
1382 12.624 15.7
1383 14.544 15.2
1384 16.048 10.3
1385 17.955 11.9
1386 21.265 18.4
1387 26.66 25.4
1388 29.527 10.8
1389 33.188 12.4
1390 40.321 21.5
1391 52.635 30.5
1392 70.916 34.7
1393 81.948 15.6
1394 91.714 11.9
1395 100 9
1396 109.65 9.7
1397 143.842 31.2
1398 203.15 41.2
1399 299 47.2
1400 437 46.2