موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

پرونده‌های قراردادها

پرونده‌های قراردادها

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «قراردادها» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

  • دعاوی قراردادی
  • الزام به تنظیم سند انتقال مالکیت
  • فسخ، انفساخ، تفاسخ
  • الزام به تحویل مبیع
  • مطالبه ثمن
  • عدم انجام تعهد
  • و …

سوالات متداول