قوانین و آیین‌نامه‌ها

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394)

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال  ماده1ـ  به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد. تبصره ـ  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه […]

ادامه مطلب
قانون تامین اجتماعی (مصوب 1354)

قانون تامین اجتماعی (مصوب 1354)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

فصل اول – تعاریف – کلیات ماده1: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت […]

ادامه مطلب
قانون امور گمرکی (مصوب 1390)

قانون امور گمرکی (مصوب 1390)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیاتفصل اول ـ تعاریفماده 1ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف […]

ادامه مطلب
قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1392)

قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1392)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

کلیات ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. ماده 2ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق […]

ادامه مطلب
قانون کار (مصوب 1370)

قانون کار (مصوب 1370)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

بسمه تعالی‌فصل اول – تعاریف کلی و اصول ‌ماده 1 – کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.‌ماده 2 – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما […]

ادامه مطلب
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب 1393)

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب 1393)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

ماده1- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون […]

ادامه مطلب
قانون صدور چک (مصوب 1355 و اصلاحی 1397)

قانون صدور چک (مصوب 1355 و اصلاحی 1397)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

ماده 1انواع چک عبارت است از :1- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.2- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.3- چک […]

ادامه مطلب
قانون زمین شهری (مصوب 1366)

قانون زمین شهری (مصوب 1366)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

ماده 1 – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه […]

ادامه مطلب
قانون شهرداری (مصوب 1344)

قانون شهرداری (مصوب 1344)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

فصل اول – در تأسیس شهرداری‌ماده 1 – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.‌تبصره 1 – در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل دستور […]

ادامه مطلب
‌قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 1376)

‌قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 1376)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

فصل اول – روابط موجر و مستاجر‌ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر […]

ادامه مطلب
قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 1362)

قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 1362)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

فصل اول – کلیات 1362واصلاحات بعدی‌قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌می‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره […]

ادامه مطلب
قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 1356)

قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 1356)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

فصل – اول کلیات   ‌‌ماده 1 – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره […]

ادامه مطلب
قانون تملک آپارتمانها (مصوب 1343)

قانون تملک آپارتمانها (مصوب 1343)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

ماده 1 – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.  مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده 2 – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه […]

ادامه مطلب
قانون امور حسبی (مصوب 1326)

قانون امور حسبی (مصوب 1326)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

باب اول – در کلیاتماده 1- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.ماده 2- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن […]

ادامه مطلب
‌قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356)

‌قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

فصل اول – قواعد عمومی ‌مبحث اول – مقدمات اجرا‌ماده 1 – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.‌ماده 2 – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل […]

ادامه مطلب
قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 1310)

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 1310)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

باب اول – تشکیلات اداری ثبت  ماده 1 در هر حوزهٔ ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایرهٔ ثبت دارای شعبی باشد.  ماده 2 مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا‌تر و صاحبان دفا‌تر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه […]

ادامه مطلب
قانون تجارت (مصوب 1311)

قانون تجارت (مصوب 1311)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

باب اولتجار و معاملات تجارتیماده 1 – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است :1 – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.2 – تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی […]

ادامه مطلب
قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)

قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

فصل اول ـ دادگاه خانوادهماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخشبه تناسب امکانات به تشخیص رئیس […]

ادامه مطلب
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری […]

ادامه مطلب
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی (مصوب 1379)

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی (مصوب 1379)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

کتاب اول ـ در امور مدنی کلیات ماده 1 ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می […]

ادامه مطلب
قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

قوانین و آیین‌نامه‌ها

کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده 2- هر […]

ادامه مطلب
قانون مدنی

قانون مدنی

قوانین و آیین‌نامه‌ها

مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید. تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت […]

ادامه مطلب
قانون اساسی

قانون اساسی

قوانین و آیین‌نامه‌ها

اصل 1 حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏ اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه ‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر […]

ادامه مطلب