موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
22 دی 1399

انتقال مال به غیر

دعاویدعاوی کیفری

انتقال مال غیر شامل موارد زیر است:

-کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

-با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید

-کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید .

ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب فروردین 1308 این طور بیان می کند: کسی که مال غیررا با علم به  این که مال غیر است به نحوی ازانحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به به دیگری منتقل کند که کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است انتقال گیرنده که درحین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد . برای مثال: شخصی اپارتمان خود را که واقع در تهران است با سند عادی به دیگری منتقل می کند سپس همان ملک را با تفویض وکالت به ثالث می فروشد شخص ثالث به استناد وکالت مذکور ملک را به صورت رسمی به خود منتقل می کند پس این عمل مالک انتقال مال به غیر است .

انتقال مال غیر در صورتی  درحکم کلاهبرداری است که :

انتقال دهنده مال غیر عالما و عامدا اقدام کرده باشد کلاهبردار محسوب می شود.

انتقال گیرنده مال غیر با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده اقدام کرده باشد کلاهبردار محسوب می شود مالم مال مورد انتقال پس از علم به وقوع معامله ازتسلیم اظهاریه به انتقال گیرنده به مدت یک ماه پس از حصول اطلاع جهت اگاه ساختن انتقال گیرنده از مالکیت خود امتناع و استنکاف  ورزد معاون در کلاهبردار محسوب می شود .

3 شرط  و عنصر مهم انتقال مال به غیرموارد زیراست :

1.تبانی و مواضعه برای بردن مال به غیر

2. انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

3. معرفی مال دیگری به عنوان مال خود

در ماده 251و256 قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

مواد:565و581و673و674و690وقانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری وهمچنین مواد 2و4 از قانون ا.د.کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص (مواد1و2) مصوب 1308 و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه 1302، ملاحظه می کنید که:

جبر و غلبه قهری

سو نیت وسو استفاده

جعل وتزویر

صحبتی از معامله وتعهداتی مطرح نیست.

مال مستحق للغیر است و بقصد (منفعت وتضرر به افراد)

عالما قاصدا عامدا بالغا مختارا فعل را انجام می دهد

مجازات انتقال مال غیر:

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات زیر محکوم می‌شود: حبس از یک‌تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند همچنین مرجع شکایت برای این جرم  دادسرای عمومی ‌و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیراست. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع‌شده است (عمل فروش یا انتقال مال غیر) در آنجا واقع‌شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد؛ دراین فرض، دادسرای عمومی‌ و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *