خدمات آفرینش راه عدالت

وصول مطالبات بانکی

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «بدهکاران بانکی» ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

پرونده‌های اداری

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های اداری» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

پرونده‌های اسناد تجاری

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های اسناد تجاری» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

پرونده‌های حقوقی

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های حقوقی» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

پرونده‌های خانواده

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های خانواده» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

پرونده‌های دعاوی بانکی

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «دعاوی بانکی» ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

پرونده‌های قراردادها

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «قراردادها» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

پرونده‌های کیفری

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های کیفری» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

پرونده‌های ملکی

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های ملکی» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

خدمات مشاوره

موسسه «راه عدالت» خدمات مشاوره خود را در حوزه های ذکر شده به صورت حضوری در دفتر موسسه و برای آن دسته از دوستانی که به جهت کهولت سن و مشغله کاری قادر به مراجعه حضوری نیستن در محل شما ارائه می نماید.

کارگاه‌های آموزشی

موسسه «راه عدالت» آمادگی دارد در حوزه های مختلف حقوقی (بصورت خصوصی و نیمه خصوصی) کارگاه‌های آموزشی تخصصی و عمومی را برگزار نماید.