دعاوی امور حسبی

اخذ گواهی انحصار وراثت

اخذ گواهی انحصار وراثت

دعاوی امور حسبی

گواهی انحصار وراثت چیست؟ گواهی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن ورثه میزان سهم الارث آن مشخص می شود. آثار داشتن گواهی حصر وراثت چیست؟ ورثه یا هر ذی نفعی برای برای هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و … […]

ادامه مطلب
تحریر ترکه

تحریر ترکه

دعاوی امور حسبی

معنی ترکه چیست؟ مفهوم دارایی، به معنی شایستگی و امتیاز دارا شدن حقوق و تکالیف مالی، یکی از صفات مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود. پس از فوت شخص، دارایی در مفهومی ‌که ذکر شد، از بین می‌رود و صرفا اجزای مثبت […]

ادامه مطلب
مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه

دعاوی امور حسبی

مهر و موم ترکه حاصل یکی از موارد زیراست: لاک یا موم که گداخته و در مدخل خانه و امثال آن یا صندوق یا پاکت و مانند آن قرار داده می شود.1 نهادن علامت مهر رسمی بر روی لاک یا موم گداخته.2 پس از آنکه یک نفر فوت می نماید، اولین اقدامی که برای جلوگیری […]

ادامه مطلب
درخواست حکم حجر

درخواست حکم حجر

دعاوی امور حسبی

حکم حجر و رفع حجر حکم حجر: حکمی است که به موجب آن دادگاه رسیدگی کننده احراز نموده، فرد محجور است و برای وی قیم تعیین خواهد نمود.در همین ارتباط ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مقرر داشته است:«در محاکم دادگستری در هر موردی که رأی به حجر اشخاص می دهند باید مراتب […]

ادامه مطلب
درخواست نصب قیم

درخواست نصب قیم

دعاوی امور حسبی

تعریف قیم در لغت به معنای راست و معتدل است و در اصطلاح حقوقی، قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار در صورت نبودن ولی قهری و وصی منصوب از طرف ایشان برای اداره امور مالی محجورین تعیین می شود. حدود اختیارات قیم ماده 1241 قانون مدنی مقرر داشته است:«قیم نمی تواند […]

ادامه مطلب