موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

پرونده‌های اداری

پرونده‌های اداری

موسسه «راه عدالت» خدمات خود را در خصوص «پرونده های اداری» در حوزه های ارائه می نماید. شایان ذکر است این خدمات می تواند بصورت «مشاوره» یا «وکالت» یا «معاضدت کاری» صورت گیرد.

  • دعاوی دیوان عدالت اداری
  • تجدید نظر رای دیوان عدالت اداری
  • اداره کار
  • بیمه تامین اجتماعی
  • و…

سوالات متداول