موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت

محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک یا دیون

ماشین حساب برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک یا دیون

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک یا دیون

رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین که توسط بانک مرکزی برای سال قبل اعلام گردیده ÷ رقم شاخص سال سررسید دین × مبلغ دین = دین مورد مطالبه به نرخ روز

به عنوان مثال اگر تاریخ سررسید چک شما و یا تاریخ استقرار دین در سال 1390 و به مبلغ ده میلیون تومان با شد و قرار باشد مبلغ مذکور در سال 1395 محاسبه و تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ خسارت تاخیر در تادیه از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

شاخص سالانه زمان پرداخت دین در سال 1394 ÷  شاخص در سال 1390 × ده میلیون تومان = دین مورد مطالبه به نرخ روز

اعداد سالانه شاخص و نرخ تورم از سال 1315

سال عدد شاخص نرخ تورم
1315 0.004 -
1316 0.004 0
1317 0.004 0
1318 0.004 0
1319 0.004 0
1320 0.008 100
1321 0.012 50
1322 0.028 133.3
1323 0.028 0
1324 0.024 -14.3
1325 0.02 -16.7
1326 0.024 20
1327 0.024 0
1328 0.028 16.7
1329 0.02 -28.6
1330 0.024 20
1331 0.024 0
1332 0.028 16.7
1333 0.032 14.3
1334 0.032 0
1335 0.036 12.5
1336 0.036 0
1337 0.036 0
1338 0.044 22.2
1339 0.048 9.1
1340 0.048 0
1341 0.048 0
1342 0.048 0
1343 0.052 8.3
1344 0.052 0
1345 0.052 0
1346 0.052 0
1347 0.052 0
1348 0.052 0
1349 0.056 7.7
1350 0.056 0
1351 0.06 7.1
1352 0.069 15
1353 0.077 11.6
1354 0.085 10.4
1355 0.101 18.8
1356 0.125 23.8
1357 0.137 9.6
1358 0.153 11.7
1359 0.19 24.2
1360 0.234 23.2
1361 0.278 18.8
1362 0.319 14.7
1363 0.355 11.3
1364 0.379 6.8
1365 0.468 23.5
1366 0.597 27.6
1367 0.77 29
1368 0.903 17.3
1369 0.984 9
1370 1.189 20.8
1371 1.48 24.5
1372 1.814 22.6
1373 2.456 35.4
1374 3.665 49.2
1375 4.52 23.3
1376 5.298 17.2
1377 6.258 18.1
1378 7.516 20.1
1379 8.463 12.6
1380 9.427 11.4
1381 10.915 15.8
1382 12.624 15.7
1383 14.544 15.2
1384 16.048 10.3
1385 17.955 11.9
1386 21.265 18.4
1387 26.66 25.4
1388 29.527 10.8
1389 33.188 12.4
1390 40.321 21.5
1391 52.635 30.5
1392 70.916 34.7
1393 81.948 15.6
1394 91.714 11.9
1395 100 9
1396 109.65 9.7
1397 143.842 31.2
1398 203.15 41.2
1399 299 47.2
1400 437 46.2