موسسه حقوقی آفرینش راه عدالت
11 اسفند 1399

نمونه قرارداد اجاره «املاک مسکونی»

نمونه قراردادها
نمونه قرارداد اجاره­ یا اجاره نامه آپارتمان « املاک مسکونی »
اجاره نامه
ماده 1 : طرفین قرارداد
1-1- موجر/ موجرین
آقای / خانم …. فرزند… به شماره شناسنامه …. صادره از …. کدملی …. متولد…. ساکن…. تلفن…. با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت …. فرزند…. به شماره شناسنامه …. متولد….به موجب ….
2-1- مستاجر/ مستاجرین
آقای / خانم …… فرزند…. به شماره شناسنامه …. صادره از…. کد ملی…. متولد…. ساکن…. تلفن ….با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت…. فرزند….به شماره شناسنامه…. متولد….به موجب….ماده 2 : موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارت است از تملیک منافع …. دانگ/ دستگاه/ یک باب …. واقع در …. دارای پلاک ثبتی شماره …. فرعی از …. اصلی…. بخش …. به مساحت …. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال…. به نام….مشتمل بر …. اتاق خواب با حق استفاده برق/ آب/ گاز به صورت اختصاصی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ به شماره و انباری به متراژ…. متر مربع/ تلفن دایر/ غیردایر به شماره …. و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوط که جهت استفاده به رویت مستاجر/ مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.ماده 3 : مدت اجاره
مدت اجاره…… ماه/ سال شمسی از تاریخ    /    /     13 الی   /      /      13 می­باشد.ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بها جمعاً …….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ………. ریال که در اول/ آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می­شود.
2-4- مبلغ …. ریال از طرف مستاجر/ مستاجران به عنوان قرض­الحسنه نقداً /طی چک بشماره …. بانک …. شعبه پرداخت شد و نقداً/ طی چک به شماره …. بانک …. شعبه در تاریخ /   /   13 به موجر پرداخت خواهد شد.

ماده 5 : تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ /  /  13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفا به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده6 : شرایط و آثار قرارداد
1-6- مستاجر نمی­تواند از مورد اجاره برخلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
2-6- مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد/ ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد، شخص متصرف، در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک، در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.
3-6- موجر باید مالک یا متصرف قانونی مورد اجاره باشد و در صورتی که به عنوان ولایت، وصایت، وکالت، قیمومیت، اجاره یا حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره­دادن داشته باشد، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است.
4-6- در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید، موجر می­تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی­صلاح بخواهد.
5-6- پرداخت هزینه­های مصرفی آب/برق/گاز/ تلفن/ شارژ/ فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ، قبوض پرداختی را به موجر عودت دهد.
6-6- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و هم­چنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولان ساختمان بر عهده مستاجر است.
7-6- پرداخت هزینه و تعمیرات و هزینه­های کلی از قبیل نصب و راه­اندازی به منظور بهره­برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه­هایی جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه­ها و میزان آن را عرف تعیین می­کند.
8-6- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری­ با موجر است. مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستاجر است.
6-9- در خصوص اماکن تجاری مبلغ …. ریال به حروف …. ریال به عنوان حق سرقفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردید/ نگردیده است.
10-6- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته بود به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارت نسبت به عین مستاجره، مستاجر متعهد به جبرن خسارت وارده خواهد بود.
11-6- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی­های زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض­الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
12-6- در صورتی که موجر نسبت به پرداخت هزینه­هایی که موجب انتفاع از ملک می­باشد، اقدام نکند و به مستاجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد، مستاجر می­تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات اقدام و هزینه­های مربوط را با موجر محاسبه کند.
13-6- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضای مدت قرارداد ممکن است در صورت تمدید، قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.
14-6- مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ­گونه عذر و بهانه­ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستاجر مورد اجاره را در تاریخ انقضا، کامل تخلیه ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید، موظف است، روزانه مبلغ …. ریال به عنوان اجرت­ المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت­المثل) یا مبلغ قرض­الحسنه بلااشکال است.

ماده7 :
کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثنای خیار تدلیس از طرفین اسقاط گردید.

ماده 8  :
این قرارداد در سایر موارد تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9 :
به استناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضا و گواهی می­نمایند.

ماده 10 :
حق ­الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …. بالمناصفه بر عهده طرفین است که هم زمان با امضای این قرارداد مبلغ …. ریال به موجب قبض شماره …. و….پرداخت شد.

ماده11 :
این قرارداد در تاریخ                /              /      13 ساعت …. در دفتر مشاور املاک شماره …. به نشانی….در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضا و مبادله گردید. مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را ممهور به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند. هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است.

ماده 12 :
موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می­شود.

نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی
فروشنده                                                 خریدار                                    شهود
نام و نام خانوادگی                             نام و نام خانوادگی                 نام و نام خانوادگی
با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله، تمام مراتب مندرج در این اجاره نامه به تایید و گواهی اینجانب می­رسد.
مهر و امضای مشاور املاک

نظر خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *